ДОМА - За Основачот

За Основачот

 • Биографија
 • CV English Short
 • CV English Full

 

БИОГРАФИЈА

ЉУПЧО РИСТОВСКИ  (1966)

 

ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ

Брачен статус: женет со Др. Лидија Ристовска (специјалист по интерна медицина), татко на четири деца – Анастазија, Данаил, Теодора и Мариела

Националност: Македонец

Место на раѓање: Скопје, Република Македонија

 

ОБРАЗОВАНИЕ

 • Дипломиран економист – економска политика и развој

Име на образовна институција: Универзитет Кирил и Методиј – Економски факултет – Скопје, Република Македонија

 • Магистер на политички науки – Постдипломски студии за  политички науки при Институтот за социолошки и политичко  правни истражувања, Универзитет Кирил и Методиј – Скопје, Република Македонија
 • Доктор на политички науки – Европски универзитет
 • Доктор на теологија – Докторски студии по теологија на Atlantic Coast College of Religious Studies, Graduate School of Religion and Theology, Florida, USA 

– посебна област на интерес: Библиски постулирана политика, Библија, Библиските постулати и религиските аспекти на развојот, политички науки, развој на политичките поредоци на развиените западни демократии, надворешна политика, ЕУ интеграциски процеси, заедничка аграрна политика на ЕУ, анализа на меѓународни конфликти, преговори, Американска надворешна политика, Израел и Блискиот исток, Северна Ирска, кризен менаџмент, меѓународни економски односи, странски директни инвестиции и др.

ОБЈАВЕНИ АВТОРСКИ ТРУДОВИ

 1. Анализа за абортусот – медицински, религиски и филозофски аспекти – ISBN 978-9989-2858-1-3 (брошура)
 1. Тајната на просперитетните нации – ISBN 978-9989-2858-2-0 (книга)
 1. Најдоброто за Македонија – ISBN 978-9989-2858-3-7 (книга)
 1. Политичка визија – Вредносен модел на политички поредок (книга во подготовка за печат)
 1. Демистификација на догмата (во прогрес, област: Христијанска теологија)

ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО

 • 1991 – 2002 – сопственик на приватен бизнис
 • 2002 – 2004 – Раководител на одделение за координација на имплементација на Охридскиот рамковен договор – задолжен и за координација на имплементација на средствата од Донаторскиот состанок – Брисел 2002 за реконструкција и ревитализација на тогашните кризни подрачја – СЕИ, ГС, ВРМ 
 • 2004 – 2005 – Раководител на одделение за социо-економски систем – Генерален секретаријат, задолжен и за економска ревитализација на поранешните кризни подрачја
 • 2005 – Раководител на одделение за меѓународна соработка во водостопанството, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
 • ноември 2005 – Државен советник за меѓународна соработка и развој, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
 • септември 2006 – Државен советник за анализа на политики и координација – Генерален секретаријат при Влада на Република Македонија
 • август 2010 – 2013 – Државен советник за анализа на политики и координација – Генерален секретаријат при Влада на Република Македонија – надлежност во Националната координација за имплементација на Националната платформа за намалување на ризици од катастрофи
 • 2013 – 2015, 31 Авгст – Државен советник за анализа на политики и координација – Генерален секретаријат при Влада на Република Македонија
 • 2015 – … – Претседател и Соосновач на Институт за доблесна и вредносна политика ИНТЕГРА

СТРАНСТВО

 • 1988, студентска размена AIESEC, во кредитен оддел на
 • Државната компанија за енергетика – PPC, Athens, Greece (четири месеци)
 • 1988, образовна размена со Русија и Украина (еден месец)
 •  јуни/јули 2012, студиски докторски престој во САД, Wheaton College Chicago

ДРУГИ ДОСТИГНУВАЊА

 • прв претседател на Сојуз на студенти (по 1968 година) – 1990
 • продекан студент на Економски факултет, УКИМ – 1987/88
 • професионално искуство во трговија, увоз-извоз, производство и
 • консалтинг услуги – 12 години (сопствен приватен бизнис) – 1991-2002
 •  ко-координатор на проект на Светска банка за намалување на сиромаштијата – член на тим при Институтот за социолошки и политичко  правни истражувања (1998)
 • учество на значаен број на семинари од областа на анализа на  конфликти
 • значителен број на политички и економски  анализи во дневни весници, неделни магазини, интервјуа на ТВ
 • претседател и основач на Македонска христијанска евангелска мисија МАРАН АТА – www.maran-atha.org.mk
 • претседател и ко основач на Институт за семејни вредности ИНТЕГРА (заклучно со 31 Август 2015 година)
 • претседател и ко основач на Институт за доблесна и вредносна политика ИНТЕГРА – од 01 Септември 2015, тековно

СЕМИНАРИ, ТРЕНИНГ, РАБОТИЛНИЦИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ И КОНФЕРЕНЦИИ

 1. Вовед во канцелариско работење
 2. Раководење на проектен циклус
 3. Трансформација на ставови и градење заедница – Conflict Management Group, Cambridge Massachusetts – USA
 4. Развивање на лидерски вештини, преговори и стратегии на решавање на конфликти – Conflict Management Group, Cambridge Massachusetts – USA
 5. Поделба на власта во Југоисточна Европа: слабости и јаки страни – Minority Rights Group – London
 6. Меѓународна конференција за европски интеграции – Pristina, Kosovo
 7. Редовна конференција на ФАО (2006) – шеф на делегација (Организација за храна при ОН) – Roma, Italy
 8. TAIEX семинар за директен маркетинг на земјоделски производи – Wieselburg, Austria
 9. Министерска конференција за земјоделство, екологија и туризам – презентација на Македонскиот земјоделско прехранбен сектор – Црна гора
 10. Саемска презентација Македонскиот агро бизнис сектор – Utrecht – Holland
 11. Саемска презентација на Македонскиот агро бизнис сектор – Berlin, Germany
 12. Канадски инвестициски форум – презентација на развојните можности на Македонија – Белград, Србија
 13. Агро бизнис Македонско – Израелски самит – Israel
 14. Конференција на Европскиот форум за намалување на ризици од катастрофи (EFDRR) – Goteborg, Sweden
 15. Конференција на UNISDR/EFDRR – Roma, Italy (презентација на македонските достигнувања во областа)
 16. Глобална платформа за намалување на ризици од катастрофи, светски самит – Geneva, Switzerland (претседавачи со EFDRR)
 17. Меѓународна конференција на EFDRR – Скопје, Република Македонија (главни организатори во својство на Претседавачи со EFDRR) / macefdrr.gov.mk
 18. Презентација на Националната координација на Европски форум (во својство на пост – претседавачи) – Дубровник, Хрватска 

ЈАЗИЦИ

 • Одлично познавање на англиски јазик – TOEFL верификација
 • Основни курсеви на француски и германски јазик, Библиски Хибру и Новозаветен Коине (основни познавања / егзегетика)

КОМПЈУТЕРСКИ ВЕШТИНИ

 • Microsoft Office

CURRICULUM VITAE

 Dr. LJUPCO RISTOVSKI, PhD, ThD

 


Dr. Ristovski is a President & Co – Founder of INTEGRA Institute for Virtue and Value Based Politics. (www.integra.mk)
Previous experience: 
– State Counsellor for Policy Analyses and Co-ordination in the Government of the Republic of Macedonia – General Secretariat (2006 -2015, 31/08)
– State Counsellor for International Cooperation and Development, MAFWE (2005 – 2006)
– Head of the Department for Social-Economic System (Economic Revitalization of the Former Crises Regions) – SG/Government of the Republic of Macedonia (2004 – 2005)
– Head of the Department for Co-ordination of the Implementation of the Ohrid Framework Agreement – SEP/Government of the Republic of Macedonia (2002 – 2004)
– Owner of private business – trade, export-import, production, medicine (1991 – 2001)

Education:

– PhD – Doctor of Political Science – European University Macedonia
– ThD – Doctor of Theology / Doctoral Studies in Theology / summa cum laude – USA, Atlantic Coast College of Religious Studies
– Master Degree on Political Sciences at the University’s “Cyril and Methodius”/ISPPI

– Graduate Economist at the University’s “Cyril and Methodius” Skopje, Field – Economic Policy and Development

Published works:

1. Abortion Analyses – medical, religious and philosophical aspects – ISBN 978-9989-2858-1-3 (brochure)
2. The Secret of the Prosperous Nations – ISBN 978-9989-2858-2-0 (book)
3. The Best for Macedonia – ISBN 9798978-99892858-3-7 (book)

 1. Political Vision – Virtue & Value Based Model of Political Order (book in progress, final stage)
 2. De – mystification of the dogma (book in progress, final stage)

Other:
– Member of the Church Board at the United Methodist Church in Macedonia – Skopje

– Officially appointed UMC Lay preacher

– Evangelical Speaker & Free Lance Preacher throughout Evangelical Churches in Macedonia
– Founder & President of MARAN ATHA – Macedonian Christian Evangelical Mission – www.maran-atha.org.mk (2006 – …)
– Co-Founder & President of INTEGRA – Institute for Family Values (2011-2015)

–  Co-Founder & President of INTEGRA – Institute for Virtue and Value Based Politics – INTEGRA (2015 – …)
– First president of the renewed Macedonian student union (1989-1990)
– Many analyzes in daily newspapers, weekly magazines, TV interviews (in the field of politics, economy and theology)
– Father of four children – Anastazija, Danail, Teodora and Mariela

– Married to D-r Lidija Ristovska – Internal Medicine Doctor

– Co–owner of a family business Private Medical Clinic ASKLEPIOS  (1994…)

CURRICULUM VITAE

Dr. LJUPCHO RISTOVSKI PhD, ThD

PERSONAL INFORMATION:

Marital status: Married (four children)

Nationality: Macedonian

Place of birth: Skopje, Macedonia

Religious background: United Methodist Christian

 

 

 

EDUCATION:

Bachelor of Economics

Company/Institution name: University “Cyril and Methodius” / Faculty of economics – Economic policy and development

City, State: Skopje, Republic of Macedonia

Master of Political Sciences

Company/Institution name: University’s “Cyril and Methodius” / Institute for Sociological, Political and Juridical Research

City, State: Skopje, Republic of Macedonia

PhD – Doctor of Political Sciences at the European University Macedonia

ThD – Doctor of Theology – Doctoral Studies in Theology / summa cum laude – USA, Atlantic Coast College of Religious Studies

PUBLISHED SCIENTIFIC WORKS:

 1. Abortion analyses – medical, religious and philosophic aspects – ISBN 978-9989-2858-1-3
 1. The Secret of the Prosperous Nations – ISBN 978-9989-2858-2-0 (book)
 1. The Best for Macedonia – ISBN 9798978-99892858-3-7 (book)
 1. Political Vision – Virtue & Value Based Model of Political Order (book in progress, final stage)
 1. De – mystification of the dogma (book in progress, final stage)

PROFESSIONAL EXPERIENCE: 

Owner of a Small Private Business (Trade, Export – Import and Production) / 1991 – 2002

Co – owner of the Medical Clinic Private Health Organization ASKLEPIOS – Skopje  (1994 – …)

Company/Institution name (2002 – …)

Government of the Republic of Macedonia/General Secretariat

City, State: Skopje, Republic of Macedonia

   Details of position:

 • Head of the Department for Co-ordination of the Implementation of the Framework Agreement & Sector for European Integration (2002 – 2004)
 • Head of Department for social-economic system (specifically / Economic revitalization of the former crises regions) (2004 – 2005)
 1. Government of the Republic of Macedonia / Ministry of agriculture, forestry and water economy
 • Head of Department for International Cooperation and Development in the Water Economy Directorate (2005)
 • State Counsellor for international cooperation and development (2005 – 2006)
 1. Government of the Republic of Macedonia/General Secretariat
 • State Counsellor for Policy Analyses and Co-ordination (2006 -2008) / Cabinet of the Vice – President of the Government for agriculture and education
 • State Counsellor for Policy Analyses and Co-ordination (2008 – …) General Secretariat – National Coordination for Disaster Risk Reduction National Platform (2010 – 2013)
 • State Counsellor for Policy Analyses and Co-ordination (2008 – 2015)
 1. President & Co-Founder of INTEGRA Institute for Virtues & Value

Based Politics (01/09/2015…)

ABROAD:

– 1988, four months work in PPC (Public Power Corporation) – Athens,

Greece, in the Loan department (AIESEC-students exchange);

– 1988, one month educational exchange in Russia and Ukraine (reward

for selected 8 of the best students at the University)

OTHER ACHIEVEMENTS:

– First president of the renewed Macedonian student union (1989-1990)

– Pro-dean at the Economic Faculty – from students (1987-1988)

– Professional experience in trade, export-import and production

activities – 11 years (1991 – 2002)

– Co-coordinator of the World Bank Project for Poverty Reduction

Measures – member of the team within the Institute for Sociological,

Political and Juridical Research

– Participant in a significant number of public seminars related to

conflict analyses

– Many political, theology and economic analyzes in daily newspapers, weekly magazines, interviews on TV

– Member of the CRIM committee – ex officio

– Member of the Crisis Management Committee – ex officio

– Member of the ECD Coordination of the Housing Reconstruction – ex

officio

– Member of the Coordinative Body for Following the IDP’s[1] Status

– Member of the Working Group for Economic Revitalization in the

Former Crisis Areas – ex officio

– Member of the Macedonian-Bavarian Permanent Commission – ex officio

– Founder & President of Maran atha – Macedonian Christian Evangelical

Mission – www.maran-athe.org.mk (2006 – …)

– Co-Founder & President of INTEGRA – Institute for Family Values (2011-2015)

– Co-Founder & President of INTEGRA – Institute for Virtue & Value Based Politics (2015 – …)

SEMINARS, TRAINING,  WORKSHOPS and CONFERENCES:

 1. Introduction to Office Management
 2. Project Cycle Management – MS project  professional
 3. Transformation of Attitudes and Building Community – Conflict Management Group, Cambridge Massachusetts – USA
 4. Developing Leadership skills, Negotiations and Resolution Conflict Strategies – Conflict Management Group, Cambridge Massachusetts – USA/RM
 5. Power sharing in South East Europe: Weaknesses and Strength – Minority Rights Group – London, UK/RM
 6. International Conference for European Integration – Pristine, Kosovo
 7. FAO Conference – Chief of the Delegation – Roma, Italy
 8. TAIEX Seminar on direct marketing of agricultural products – Wieselburg, Austria
 9. Ministerial Conference on agriculture, ecology and tourism – St. Stefan – Monte Negro
 10. Fair presentation of the Macedonian Agro Business Sector – Utrecht, Holland
 11. Fair presentation of the Macedonian Agro Business Sector – Berlin, Germany
 12. Canadian Investment Forum – Presentation of the Development and investment opportunities in Macedonia – Belgrade, Serbia
 13. Agro Business Israeli – Macedonian Summit – Tel Aviv, Israel

LANGUAGES:

 • Excellent knowledge of English (high score of TOEFL CBT – computer based test)
 • Very good knowledge of the neighboring languages (Croatian, Serbian and Bulgarian)
 • Basic courses of French and German, Coine Greek & Hebrew (For exegetical purposes)

COMPUTER SKILLS

Microsoft Office

 

Comments are closed.